آنچه پیش روست مقاله ای است که توسط یکی از شاگردان فقیه قرآنی آیت الله صادقی تهرانی ویژه آفریدگار جهان با بهره گیری از تالیفات این فقیه عالی قدر نوشته شده است که بحثی ویژه این مطالب است :

  • خدا هم سنخ ماده و مادی نمی باشد.
  • پدیده های کنونی جهان همان ماده نخستین است.
  • انرژی و تصادف و ماده نخستین آفریدگار نیست.
  • دلایل قرآنی و روایی بر حدوث جهان
  • خدا را چه کسی آفرید؟
  • آفریده نخستین چه بود؟
  • پیدایش آسمان و زمین از ماده نخستین
دانلود مقاله با لینک مستقیم

مطالب مرتبط