بسم الله و له الحمد

کِتابٌ أَنزَلناهُ إِلَیکَ مُبارَ‌کٌ لِیَدَّبَّر‌وا آیاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ‌ أُولُو الأَلبابِ (ص،۲۹)

خالق قیوم رحمن و رحیم

چون ارادت کرد از لطف عمیم

تا کند سر نهان را آشکار

تا شود حجّت تمام و پایدار

پروراند پاک جانی نورگیر

ره نوردی بر هواهایش امیر

پیرو عترت امین صادقی

بهر این خدمت بصیر و لایقی

برگشاید بهر او از غیب در

تا زفرقان گرددش روشن بصر

تا کتاب الله را یابد چنان

کآمد از بهر محمد زآسمان

بی نیاز از اختلافات مقال

وز مفسرهای عاری از کمال

تا مصون ماند ز بیم و اضطراب

تازداید پرده از چهر کتاب

که این کتاب نوربخش عقل وجان

نیست محتاج بیان خودسران

راه فهمش را تدبر گفت و یار

متقین را کرد بهرش اختیار

خود سخن گوی است و عترت یاورش

ره نماید هر که دارد باورش

از تدبر در بیانش با صفا

رازها یابند ارباب نُهی

این کتاب ره نمای عالمین

هست از این ره هدی للمتقین

کز بیان عترت و نص کتاب

بهر آن تفسیر سازند انتخاب

ورنه از ظن و گمان دیگران

وز پریشان گویی بد باوران

بهر آن تفسیر کردن انتخاب

هست بی شک بستن راه صواب

گر هُدائی نیست اهل وجد و حال

لیک دارد دوست ارباب کمال

السلام علیکم و رحمة الله – فقیری دریوزه گر را در پایان عمر بر سفره‌ای نشاندند که این مقدار سپاسی که کاشف از تهی دستی اوست به بزرگواری که قلبش را پذیرش فرمان کتاب و عترت منور فرموده تقدیم نماید – والعذر عند کرام الناس مقبول – والسلام علیکم و من یئول الیکم

ابوتواب هدائی

۱۳۷۴ هـ.ش

پشت نامه: از نظر فقیه معظم و مربّی مکرّم، مفسّر مدبّر، 

جناب آقای حاج شیح محمد صادقی دامت ایام إفاضاته بگذرد