تفسیر الفرقان، در میان تفسیرهای معاصر، از جامعیّت و نگرش ویژه ای به آیات قرآنی برخوردار است. در عرصه های فقهی، کلامی و فلسفی و تربیتی نیز ارائه دهنده نکاتی تازه است.
نویسنده دانشور این تفسیر، آیت الله صادقی، از میان شیوه های تفسیری، روش تفسیر قرآن به قرآن را در پیش گرفته و در گشودن اسرار و معانی و مفاهیم وحی، بیشترین اعتماد وی به خود قرآن بوده است.

آنچه پیش روی شماست قبسی است از انوار تفسیر الفرقان در موضوعاتی مانند :

  • پرهیز از تعصّب و قشری گری در الفرقان
  • ریشه نگرش منفی الفرقان به روایات اسباب نزول
  • موارد استفاده الفرقان از سبب نزول
  • ملاکهای نقد اسباب نزول در الفرقان
  • مرجّحات سبب نزول
  • نقش روایات در تفسیر، از دیدگاه الفرقان
  • و ...

نام مقاله : روش تفسیری الفرقان در اسباب نزول
نویسنده : سید حسین هاشمی
دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل PDF
دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل WORD