تفسیرالفرقان که نام کامل آن (الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن والسّنة) است، به وسیله مفسّر معاصر آیت الله دکتر شیخ محمد صادقی تدوین یافته است. این تفسیر که در 30 مجلّد تنظیم شده است، دوره کامل تفسیرقرآن کریم می باشد که از آغاز تا انتهای قرآن به تفسیر آیه به آیه آن پرداخته است. مفسّر درآغاز چنانکه خود می گوید از تفسیر چند جزء آخر قرآن شروع کرده است و درادامه از ابتدای قرآن اقدام به تفسیر کرده وتا انتها ادامه داده است.
این تفسیر هم از نظر محتوا وهم ازجهت سبک، یکی از تفاسیر بدیع امامیه به شمار می آید، چه این که ازنظر محتوا ـ برخلاف بیشتر تفاسیر که غالب محتوای آنها تکرار حرفهای گذشتگان است ـ دارای مطالب ونکات بکر و تازه است که خواننده را درفهم قرآن و استدلال به آن درفضای تازه ای ازمفاهیم و معانی قرار می دهد. ازنظر سبک و شیوه تفسیری نیز، ویژگیها وبرجستگیهایی درآن وجود دارد که تفاسیر موجود کم تر ازآن برخوردارند.
دراین مقاله می کوشیم با تبیین محورهایی چند در زمینه خصوصیات این تفسیر، گامی هرچند کوتاه در شناساندن آن به جامعه فرهنگی برداریم. این محورها عبارتند از:
1. سبک تفسیر
2. ویژگیهای سبک؛ که دراین بخش با خطوط کلی حرکت مفسّر آشنا می شویم
3. مبانی و دیدگاههــای مفسر نسبت به قرآن وعناصر مؤثر در فهم آن.


نام مقاله : اصول و مبانی تفسیر الفرقان

نویسنده : محمد رضا امین

دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل PDF

دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل WORD