آیت اللَّه دکترمحمّد صادقى تهرانى از شخصیّتهاى برجستة شیعى در عرصة فقه ، تفسیر و معارف دینى است . قرآن محورى در اندیشه‏ها و دیدگاههاى فقهى ، کلامى ، تفسیرى و ... از ویژگیهاى بارز ایشان به شمار مى آید ، تفسیر الفرقان وى که در سى مجلّد تنظیم یافته در شمار برجسته‏ترین تفاسیر شیعى قرآن از جهت گستره و ژرفاست . دهها اثر عالمانة ایشان در زمینه‏هاى گوناگون علوم اسلامى سهمى بسزا در میان منابع کتابخانه‏اى اسلامى به خود اختصاص مى‏دهد . فصلنامة پژوهشهاى قرآنى در برخى از شماره‏هاى گذشته نیز گفت‏وگوها و مقالاتى از ایشان درج کرده است .
 همچنین ترجمة قرآن که در سال ۱۳۸۲ از سوى ایشان انتشار یافته نقطة عطفى در روند عرضه ترجمه‏هاى قرآن کریم به شمار مى‏آید .
ترجمة یاد شده به دلایلى در خور توجّه و اهمیّت مى‏نماید از جمله :
ـ مبتنى بودن بر بنیاد توانمندى بسیار مترجم و تلاشهاى دیر پاى وى در عرصة تفسیر و فقاهت بویژه با گرایش تفسیر قرآن به قرآن که نمودى بس پر تأثیر در آثار ایشان دارد .
ـ آکندگى از توضیحات لازم که در قالب پرانتز و کروشه آورده شده و نیز نکات فراوان تفسیرى که در پانوشت هر صفحه دیده مى‏شود .
ـ بهره‏مندى از نگاه نقادانه و متفاوت مترجم در بسیارى از انگاره‏ها و پیش‏فرضهاى تفسیرى که در بسیارى از تفاسیر و تراجم قرآن ، رایج و معمول بوده است .
آنچه گفته آمد ترجمة استاد صادقى را بسى با اهمیّت و در خور توجّه و بررسى از سوى صاحب‏نظران مى‏سازد .
از همین‏رو برخى از قرآن‏پژوهان بدین مهمّ پرداخته به نقد و بررسى این ترجمه دست یازیده‏اند . از جمله پرسشهایى دربارة ترجمه ایشان از سوى قرآن پژوه گرامى جناب آقاى دکتر بهاءالدّین خرمشاهى نگارش یافته و براى استاد صادقى ارسال گردیده است . همچنین انتقادات دیگرى از سوى یکى دیگر از ناقدان مطرح گردیده که از سوى ایشان تنظیم یافته و در پاسخ به دو نقد یاد شده ارائه شده است .
از آنجا که پاسخهاى ارائه شده در مجموع حاوى نکات ارزشمند تفسیرى بوده و در جهت تنقیح مبانى ترجمة قرآن نقش درخورى مى‏تواند داشته باشد ، به انتشار آن بى‏هیچ تغییرى اقدام مى‏کنیم ؛ امید آنکه تلاشهایى از این دست در کار پیشبرد فنّ ترجمه قرآن و نزدیک شدن یا دست یافتن به بهترین ترجمه از منشور مقدّس الهى سودمند افتد .


دانلود پاسخ به نقد ترجمان قرآن - فایل PDF

دانلود پاسخ به نقد ترجمان قرآن - فایل WORD