در میان کتب اصولی، کمتر کتابی دیده می شود که تکیه بر منابع اصلی خود یعنـی کتـاب  و سنّت داشته باشد و طریق استنباط احکام را از این  دو به دسـت آورد؛ بیشـتر آنهـا بـه نـوعی، تبدیل به یک بازی فکری برای تمرین و ورزش ذهنـی شـده انـد و عمـلاً کـاربردی در فقـه شیعه ندارند.
همینطور از زمان غیبت تا امروز، کمتر فقیهی را می بینیم که قرآن را به عنـوان یـک اصـل در عرضه روایات فقهی، پذیرفته و یا عمـل کـرده باشـد؛ در ایـن میـان، فقیـه قرآنـی علامـه صادقی تهرانی خدمت بزرگی به علم فقه و اصول کرده و قرآن را به عنوان یک اصـل در ارزیابی احادیث و به دست آوردن طریق استنباط احکام، راه فکری و عملی خـود قـرار داده و روش فقهی جدید و ایمن تر از خطایی را به نام «فقه گویا» پایه گذاری کـرده اسـت. ایشـان، طی برگزاری دو دوره تدریس اصول فقه قرآنی در سالهای 1366و 1378،کتابی بـه عنـوان «اصول استنباط» می نویسد که مشتمل بر چهار بخش: مقدمه، اصول لفظی، اصول عملـی و 101 ضابطه فقهی قرآنی می باشد.
در این کتاب بیش از چهارصد آیه برای به دست آوردن روش و مبانی استنباط، بیـان شـده و شما در کل کتابهای اصولی شاید این تعداد آیات را نبینید؛ همچنین ایشان تنها بـا اسـتناد به یک آیه که به عنوان «مسلک حجّت بالغه» معروف است، تمامی شبهات اصـولی و فقهـی را جواب داده اند.
این کتاب که به زبان عربی نوشته شده توسط آقای مهدی درستی ترجمه شده تا در دسترس عموم اندیشمندان و حوزویان و حتی دانشجویان رشته حقوق قـرار گرفته و همه بتوانند از آیات قرآن در مبانی فقه وحقوق، کمال استفاده را آنطـور کـه دو ثقـل اکبر و اصغر می خواهند ـ ان شاء االله ـ ببرند؛ البتـه چـون ایـن کتـاب بـرای اثبـات احکـام و اصول قرآنی و چیزهای گفته نشـده، نوشـته شـده و مخـاطبین در فـرض اسـتاد، کسـانی هستند که با مفاهیم و اصطلاحات اصولی آشنا هسـتند، لازم اسـت خواننـده محتـرم قبـل از خواندن کتاب، یک دوره اصول مقدماتی و مبادی فقه و اصول را مطالعـه کـرده، لکـن نتـایج آن را نپذیرفته و نه رد نماید تا با ادله تفصیلی قرآن، آشنایی لازم را پیدا کند.


نام کتاب : اصول استنباط

نویسنده : آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی

مترجم : مهدی درستی


دانلود کتاب با لینک مستقیم - فایل PDF

دانلود کتاب با لینک مستقیم - فایل WORD


با تشکر از سایت (علوم القرآن) به خاطر نشر این کتاب ارزشمند.