آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی تنها فقیه در عصر غیبت کبری است که توانستند دو دوره درس خارج فقه را به اتمام برسانند و علت این موفقیت قرآن محوری این فقیه گرانقدر بود که قرآن محوری راه را کوتاهتر و رسیدن به مطلوب را بر پویندگان حقیقت راهوارتر و آسان می گرداند.
این سلسله دروس مشتمل بر دو دوره درس خارج فقه مقارن می باشد که از سال 1368 شروع و در سال 1377 به اتمام رسیده است. تمام جلسات هر دو دوره ضبط نگردیده است اما با ادغام هر دو دوره یک مجموعه کامل از درس خارج تمام ابواب فقهی به وجود آمد که مشتمل بر 823 جلسه صوتی گردید.


دانلود عناوین و شرح مختصر موضوعی دروس خارج فقه فقیه قرآنی - فایل PDF

دانلود عناوین و شرح مختصر موضوعی دروس خارج فقه فقیه قرآنی - فایل WORD