آنچه پیش روی شماست نقدی است که توسط آقای محمد علی سلطانی به ترجمه قرآن ، آیت الله محمد صادقی تهرانی نوشته شده است.
نشر این مقاله به معنای تایید آن نیست و علت نشر این مقاله صرفا به خاطر ارتباط داشتن آن به علامه صادقی تهرانی می باشد.
جواب برخی از نقدهای این مقاله در جوابیه آیت الله صادقی به نقد آقای خرمشاهی به ترجمه ایشان آمده است و تحقیق پیرامون نقدهای جواب نداده شده را به خواننده می سپاریم.


دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل PDF

دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل PDF