این مصاحبه توسط مجله پژوهشهای قرآنی با آیت الله صادقی تهرانی ویژه تفسیر المیزان صورت گرفته که پاسخ های فقیه قرآنی حول سوالات مهمی است از قبیل :

  • علّامة طباطبایى چه نقطه عطفهاى فکرى را در تفسیر به وجود آوردند و در چه محورهایى نوآورى داشتند ، یا به تکمیل روشها و نگرشهاى پیشین پرداختند ؟  
  • آیا روش تفسیرى علّامة طباطبایى در المیزان اصالت دارد ، یا در حاشیة تفاسیر دیگر است؟ 
  • در مباحث علوم قرآنى که خواصّ مى فهمند ، آیا مى توان عوامّ را در جریان این گونه مطالب قرار داد ؟ 
  • جایگاه تفسیرالمیزان را در میان اهل سنّت و شیعه چگونه مى بینید ، و تا چه میزان پذیرفته شده یا ردّ شده است ؟ 
  • تفسیرالمیزان ، با توجّه با اینکه در صدر تفاسیر قرار گرفته ، با چه دشواریها و کاستیها و لغزشهایى رو به روست و منشأ این دشواریها وکاستیها چیست ؟ و آیا مطالبى هست که خود علّامه در جاهاى دیگر بر خلاف مبناى تفسیرى خود بیان کرده باشند و معتقد به آن نباشند ؟ 
  • و...