آنچه پیش روی شماست برخی از ابواب منتخب از کتاب توضیح المسائل نوین آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی می باشد. در این ابواب ثابت می شود بسیاری از فتاوای فقیهان شیعه و سنی در مباحث فقهی خلاف موازین قرآن و سنت است.


روزه از دیدگاه کتاب و سنت

امر به معروف و نهی از منکر

ازدواج و زناشویی

وصیت

اجتهاد و تقلید


مطالب مرتبط