استفتاء ذیل که به صورت اطلاعیه ای از جانب دفتر جامعة علوم القرآن صادر شده است، به حکمی قرآنی در بحث محرمیت اشاره دارد که شاید در میان عامه ی علما طرفدار زیادی نداشته باشد اما دارای اصالتی قرآنی است، بنابرین مطابق با سنت محمدیصلی الله علیه و آله و سلم است:

آیا کودکانی که توسط اشخاص یا خانواده ای بجز والدین خود حضانت می شوند، پس از بلوغ به آنان محرم اند؟


بسمه تعالی
بعد الحمد لله و الصلوة علی رسوله و آله


به دلیل آیات شریفه ای مانند «والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً...» و «أو التابعین غیر اولی الاربة من الرجال»(سوره نور) که حکمت محرمیت را اصل عدم تجاذب جنسی میان مرد و زن دانسته است، در صورتی که اطفال فوق الذکر از هنگام شیرخوارگی یا مدتی پیش از بلوغ - حداقل به مدت دو سال پیاپی - همواره تحت حضانت و تربیت مستمر باشند، با مراعات قطعی اصل مذکور که تجاذب جنسی کلاً مسلوب باشد، به هنگام بلوغ جنسی (پسران در سیزده سالگی و دختران در ده سالگی)، پسر حضانت شده به کلیه ی افراد اناث و دختر حضانت شده به همه ی افراد ذکور خانواده ای که متوالیاً با آنان زندگی کرده، محرم می باشد و در همین حال نیز ازدواج با آنان جایز است چرا که از محارم ذاتی نسبی یا سببی نیستند بلکه محرمیت فیمابین عرضی است.
ضمناً حکم مذکور در موارد استثنایی که جاذبه ی جنسی وجود داشته باشد جاری نیست و حفظ حجاب لازم است و هر حکمی که از قرآن اتخاذ شود طبعاً باید مورد قبول علمای اسلام باشد و هیچ چیزی مانع تبعیت از آن نیست. و الله الاعلم.


24 ذی قعدة الحرام 1420 هـ.ق
قم المشرفة: محمد الصادقی الطهرانی