آثار آیت الله صادقی تهرانی در زمینة مطالعات تطبیقی ادیان ، شامل کتابهای : عقائدنا ، المقارنات ، رسـول الاسلام فی الکتب السّماویة ، بشارات عهدین ، مسیح از نظر قرآن و انجیل و ... می باشد ؛ افزون بر مطالب ارزشمندی که در این زمینه در تفسیر « الفرقان » ذیل آیات مربوطه دیده می شود . مجموعه آثار یاد شده که هر یک به بعدی از ابعاد مختلف ادیان ابراهیمی و آموزه های آن پرداخته ، نشان از مطالعات جامع و آگاهی ژرف و گسترده نویسنده در این زمینه دارد.

فصلنامه پژوهشهای قرآنی که در گذشته نیز از محضر ایشان بهره جسته و در مقالاتی نیز به بررسی و نقد و سبک شناسی تفسیر « الفرقان » پرداخته است. اینک پرسش هایی در مقوله ادیان و روابط متقابل آنها با یکدیگر از نگاه قرآن با استاد در میان نهاده است . آنچه می نگرید پاسخ های ایشان است که هر چند گزیده و کوتاه ، امّا راهگشا و رهنمون ارائه شده است . 


دانلود مصاحبه با لینک مستقیم - فایل PDF

دانلود مصاحبه با لینک مستقیم - فایل WORD


مطالب مرتبط