در سایتِ «فرقان»، در قسمتِ «روشِ فقهی»، آمده بود: «ادّله‌ی حجیت خبر واحد، مردود است... و تماماً با مراحل مختلف نقض می‌شود». 

این جلمه متأسفانه برداشتی نادرست از مباحث مطروحِ آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی به ذهن متبادر می‌کندکه باعثِ اشتباهِ مراجعه‌کنندگان خواهد شد. هدف از این مقاله تبیین این عبارت نادرست است که برداشتی غلط از مبانی آیت الله صادقی تهرانی است. در این مقاله ثابت خواهد شد که آیت الله صادقی با شروطی خبر های واحدی را که نه موافق و نه مخالف قرآن است را قبول دارند.


نام مقاله : حجیت خبر واحد از منظر آیت الله صادقی تهرانی

نویسنده : سید محمد صادق ساداتی

دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل PDF

دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل WORD


مطالب مرتبط :