رادیو دری ، صدای جمهوری اسلامی ایران (مرکز خراسان) یکی از قسمت های مجموعه رادیوئی (تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ) را به معرفی آیت الله محمد صادقی تهرانی اختصاص داد.هم اکنون می توانید این قسمت را از وبگاه (رسولان) دانلود نمایید.