مفتخریم برای اولین بار پس از انتشار تفسیر موضوعی آیت الله صادقی تهرانی ، برای اولین بار تفسیر تسلسلی ایشان را که مشتمل بر 1265 جلسه درس تفسیر می باشد منتشر نماییم.

آیت الله صادقی تمام سوره های قرآن کریم را به صورت تسلسلی تدریس کرده اند اما از میان جلسات تدریس 114 سوره قرآن تنها 16 سوره به صورت کامل یا ناقص ضبط گردیده که مشتمل بر 1265 جلسه گردید. این جلسات به دو زبان فارسی و عربی بیان شده است.

 

R

نام سوره

زبان

تعداد جلسه

دانلود

1

حمد

فارسی - عربی

30

دانلود

2

البقره

عربی

306

دانلود

3

البقره

فارسی

62

دانلود

4

آل عمران

عربی

78

دانلود

5

النساء

فارسی

103

دانلود

6

المائده

عربی

28

دانلود

7

الانعام

عربی

94

دانلود

8

الاعراف

فارسی

102

دانلود

9

الانفال

عربی

32

دانلود

10

التوبه

عربی - فارسی

90

دانلود

11

یونس

عربی

46

دانلود

12

هود

عربی

36

دانلود

13

النحل

عربی

8

دانلود

14

الکهف

فارسی

10

دانلود

15

طه

عربی

18

دانلود

16

یس

فارسی

206

دانلود

17

النباء

عربی

16

دانلود