اگر اقتصاد اسلام اشتباه تبیین گردد نه تنها دیگر این اسلام حیات بخش نخواهد بود بلکه موجب مشقت ، فقر و فلاکت زندگی مادی مسلمین خواهد گردد که به تبع آن نیز ایمان عموم مردم تحت تاثیر فقر دگرگون خواهد شد چنانچه که در حدیثی منقول از امیرالمونین علی (ع) آمده است : اگر فقر در خانه ای وارد شود ایمان از آن خانه می رود.
متاسفانه به خاطر تجاهل و تغافل علمای اسلام در فهم آیات و روایات اقتصادی اسلام ، معضلی اسف ناک در معیشت حکومت و مردم جوامع اسلامی و غیر اسلامی پدید آمده است که به عنوان مثال می توان به فقر ، بیکاری ، رباخواری (با پسوند اسلامی) و ... نام برد که در راس آن بانک های ربوی هستند.
آیت الله صادقی تهرانی با بررسی دقیق آیات و روایت در ابوابی مانند ربا ، زکات ، خمس ، معاملات و ... نظرات اجتهادی خویش را بیان می دارند که می تواند برای شکوفایی اقتصاد و خروج از رکود بسیار مورد استفاده قرار گیرد. از باب مثال می توان به اثبات تعلق زکات به تمام اموال اشاره کرد که از فتاوای انحصاری آیت الله صادقی در قرون معاصر است.
این جلسات صوتی که مشتمل بر 38 جلسه می باشد در سال 1364 به زبا فارسی تدریس گردیده است. دو جلسه اول آموزش روش صحیح تدبر در قرآن برای رسیدن به مرادات الهی است که بسیار مهم می باشد و از جلسه سوم مبحث اقتصاد اسلامی شروع می گردد.


دانلود دروس فقه اقتصادی اسلام در یک فایل فشرده