فلسفه صدرایی مبتنی بر تناقضات و هجویاتی است که نشأت گرفته از فکر و ذهن معلول فیلسوفانی است که به جای آنکه هستی و خالق هستی را از طریق آبراه صحیح (قرآن و سنت) بشناسند ، کوشیده اند با کنار گذاشتن شریعت و با تکیه بر پیش فرض های غلط عقلی خود ، خالق و مخلوق را بشناسند حال آنکه خداوند منّان با نزول قرآن بر ما منّت نهاد و به بهترین حالت ممکن که در حد وسع و توان مخلوقاتش است  خودش را در قرآن به ما شناساند.

آنچه پیش روی شماست پرسمانی است که در دو جلسه صوتی با آیت الله صادقی تهرانی توسط یکی از شاگردان ایشان صورت گرفته و در آن به طرح مباحث مهم  قرآنی و نقد مبانی فلسفه بر مبنای عقل سلیم و قرآن با محوریت موضوعات زیر پرداخته می شود :

 

محتویات جلسه اول

تاریخ ضبط : 1364/1/7

دانلود جلسه اول

آیا جهان هدفمند خلق شده است ؟

آیا جهان ازلی و بی آغاز است ؟ (فلاسفه صدرایی معتقدند که بر مبنای دائم الفیض بودن خدا ، جهان آغازی ندارد).

اعجاز و وحایانی بودن قرآن به چه معناست ؟

روش صحیح برداشت و استنباط از قرآن چگونه است ؟

منظور از محکم و متشابه در قرآن چیست ؟

چرا تسبیح خدا باید همراه با حمد خدا باشد ؟

نقد قاعده سنخیت علت و معلول ( از مبانی اصلی فلسفه)

محتویات جلسه دوم

تاریخ ضبط : 1364/1/9

دانلود جلسه دوم

آیا این عقیده فلاسفه درست است که می گویند : خدا فاقد صفات ناقص (سلبی) مخلوقات است اما دارای صفات کمالی (ایجابی) مخلوقات در حد نامحدود است و در صفات کمالی بین خالق و مخلوق مماثلت است ، فقط یکی نامحدود و دیگری محدود است.

نقد نظر فلاسفه مبنی بر وحدت حقیقت وجود.

نقد مبنای فلسفی «الواحد لا یصدر منه الا الواحد»

آیا بر مبنای آیه «و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم» فهم آیات متشابه برای ما امکان دارد ؟

مولّف و جامع قرآن کیست؟