پس از انتشار مجموعه کامل تفسیر موضوعی و تفسیر تسلسلی آیت الله صادقی تهرانی مصمم شدیم که 124 جلسه از دروس ایشان که به صورت متفرقه از سال 1358 تا سال 1368 که به دو زبان فارسی و عربی ضبط شده است را منتشر نماییم.
این جلسات پیرامون مباحثی از قبیل روش تدبر در قرآن ، روش های تفسیر ، معاد و رجعت ، علت تعدد شرایع ، شرح مقدمه تفسیر الفرقان و ... می باشد.
هر 124 جلسه را برای راحتی در دانلود ، در یک فایل فشرده قرار دادیم. در این فایل فشرده ، سندی موجود است که عناوین هر جلسه در آن مشخص گردیده است.


دانلود تمام جلسات تفسیر متفرقه در یک فایل فشرده