آنچه پیش روست مصاحبه ای است صوتی ، که توسط مرحوم سیّد على ساداتى با آیت الله محمد صادقی تهرانی در نقد نظریات کتاب هرمنوتیک آقاى دکتر محمد شبسترى و کتاب قبض و بسط شریعت آقای دکتر سروش انجام شده است.
این مصاحبه صوتی به صورت ویرایش شده و جامع تر در کتابی تحت عنوان «نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر» به چاپ رسید.
به دور از هرگونه تعصب و غرضی باید اعتراف کنم این مصاحبه بهترین نقدی است که در رد نظریات دکتر سروش و محمد شبستری صورت گرفته است چون نظریات این دو شخص که با واکنش شدید حوزویان هم رو به رو شد ، چیزی نبود جز میوه درخت فاسد دروس فلسفه ، اصول ، منطق ، فقه و کلام حوزوی که آیت الله صادقی تهرانی از 60 سال پیش منتقد این دروس بود. از این رو حوزویان قادر نبودند که نظریات دکتر سروش را رد کنند چون نقد دکتر سروش نقد خودشان بود.
ظاهرا این مصاحبه نقد تمام نظریات دکتر سروش و دکتر شبستری نیست اما نقد کامل نظریات این دو همان طور که قبلا اشاره شد در کتاب «نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر» آمده است.


دانلود هر ده جلسه مصاحبه صوتی در یک فایل فشرده