یکی از مهمترین مباحثی که از دیر زمان مورد بحث و نزاع در فلسفه و کلام بوده ، مساله جبری و اختیاری بودن اعمال انسان است.
آیت الله صادقی تهرانی نیز در ضمن مصاحبه ای چند جلسه ای ، مساله جبر و اختیار را از منظر قرآن مورد ارزیابی قرار دادند که اگر ارزشمندتر از نظر دیگر فلاسفه و متکلمین نباشد یقینا کمتر نیست.
این مصاحبه به صورت صوتی ضبط گردیده و مشتمل بر 3 جلسه است . ظاهرا برخی از جلسات این مصاحبه ضبط نگردیده است.

دانلود جلسه اول

دانلود جلسه دوم

دانلود جلسه سوم